Trenutni izazovi u radu u oblasti mentalnog zdravlja u BiH su veliki, a jedan od problema sa kojim se susreću certificirani psihoterapeuti u svom radu jeste primarni nedostatak strukture za definiranje psihoterapijske djelatnosti. Potreba za psihoterapijskim radom je velika, i postaje sve veća u trenutnoj socijalnoj i ekonomskoj situaciji. Uspostavljanje strukture za psihoterapijsku djelatnost će pomoći profesionalcima u samostalnom bavljenju psihoterapijskim radom, promociji edukacije u skladu sa europskim standardima, te će doprinijeti regulaciji profesionalnog statusa licenciranih psihoterapeuta pri sticanju EU certifikata.

Cilj Saveza psihoterapijskih udruženja u BIH jeste razvoj i promocija psihoterapije u skladu sa europskim standardima, kao i osiguranje neophodnih uslova za uspostavljanje zvanja psihoterapeuta i ujednačavanje psihoterapijske prakse. Jedan od primarnih ciljeva Saveza jeste zaštita psihoterapijske djelatnosti u BiH, prvenstveno kako bi se zaštitili klijenti od nestručnih, nekvalifikovanih i samoprozvanih psihoterapeuta.
 
Inicijativa za uspostavu Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH je započeta davne 2005 godine. U to vrijeme, zbog nedovoljne razvijenosti psihoterapije u BiH, Savez je uspio da se registruje na nivou BiH, i do unazad godinu dana, bio je u stanju mirovanja. Kolege i kolegice psihoterapeuti 2016 godine započinju inicijativu za aktiviranjem Saveza, gdje se uspostavlja ključna grupa predstavnika psihoterapijskih udruženja u BiH koja započinje konkretan rad.
Inicijalni sastanak odbora za uspostavu Saveza je održan 6.3.2017. u Sarajevu, u prostorijama Udruženja za sistemsku praksu i terapiju (USPIT), koji je okupio veliki broj predstavnika psiohoterapijskih pravaca (IGW Geštalt psihoterapija, Grupna analiza, EMDR, Geštalt psihoterapija, Integrativna dječija i adolescenta psihoterapija, Sistemska porodična psihoterapija, Realitetna psihoterapija, Transakciona analiza, Kognitivno-bihejvioralna psihoterapija, Psihodrama).
Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci koji definiraju Statut, Etički kodeks, članstvo, upravljačka tijela Saveza, kao i datum obnoviteljske skupštine Saveza.