16 dana aktivizma

Poštovani članovi zajednice,


u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i svih oblika nasilja, Savez Psihoterapijskih
Udruženja u Bosni i Hercegovini želi istaći ulogu psihoterapije kao značajne naučne i primijenjene
discipline u borbi protiv ovih društvenih problema.


Psihoterapija, definirana kao sveobuhvatni tretman psihosocijalnih, psihosomatskih i ponašajnih
problema, igra ključnu ulogu u promociji zdravlja i dobrobiti pojedinaca. Naše djelovanje i
profesionalni standardi su usmjereni na poštovanje integriteta i zaštitu dobrobiti svih s kojima
radimo. U svjetlu naših etičkih načela, posebno naglašavamo potrebu za zaštitom žrtava nasilja,
pružanjem podrške bez iskorištavanja njihove situacije i ranjivosti.


Kao članovi Saveza, posvećeni smo pružanju preciznih i objektivnih informacija kroz javne izjave,
usluge i promotivne aktivnosti. Naš cilj je pružiti pomoć javnosti u donošenju informiranih odluka i
promovirati slobodan izbor u potrazi za psihoterapijskom pomoći, temeljen na opće prihvaćenim
dokazima i tehnikama.


Slijedeći našu misiju, Savez se aktivno zalaže za sprečavanje svih oblika neetičkog pružanja
psihoterapijskih usluga. To uključuje sve neregularne prakse koje provode pojedinci bez
odgovarajućih licenci, kao i licencirani pojedinci koji se ne pridržavaju etabliranih profesionalnih
standarda.


Savez se, također, strogo protivi bilo kojem obliku iskorištavanja u psihoterapijskom odnosu, bilo
emocionalnom, seksualnom, socijalnom ili financijskom, i potiče sve svoje članove da slijede ove
stroge standarde u svom radu, i nastaviti će raditi na jačanju zakonskih okvira i regulative koja se
odnosi na psihoterapijsku praksu u Bosni i Hercegovini.  


Pozivamo sve zainteresirane pojedince i organizacije da se obrate Savezu za više informacija o našim
aktivnostima i kako se mogu uključiti u naš rad. Također, pozivamo profesionalce u oblasti
psihoterapije da razmotre pridruživanje Savezu kao individualni ili organizacijski članovi. Vaš
doprinos može biti ključan u našim nastojanjima da promovišemo etičke standarde, profesionalni
razvoj i borbu protiv svih oblika nasilja.


Za više informacija o članstvu i aktivnostima Saveza, molimo vas da nas kontaktirate
putem www.spubih.com.


Savez Psihoterapijskih Udruženja u Bosni i Hercegovini stoji čvrsto u svojoj posvećenosti etičkim
načelima, profesionalnom razvoju, i borbi protiv svih oblika nasilja. Pozivamo sve članove zajednice
da nam se pridruže u ovoj važnoj misiji.
Zahvaljujemo se svim članovima zajednice koji doprinose borbi protiv nasilja i koji promovišu zdravlje
i dobrobit u našem društvu.


Srdačno,
Članovi upravnog odbora Saveza

Loading