SAVEZ PSIHOTERAPIJSKIH UDRUŽENJA U BIH NA 7. KONGRESU PSIHOLOGA BIH u Tuzli

Novosti

U periodu od 12. do 14.05. 2022. godine u Tuzli je održan 7. Kongres psihologa u BiH sa međunarodnim učešćem. Savez psihoterapijskih udruženja u BiH uzeo je aktivno učešće na kongresu, organizacijom dva važna skupa: Simpozijum „Etika u psihoterapiji“ i Okrugli sto „Psihoterapija u BiH danas“.

Cilj simpozijuma je bio je predstaviti etičke dileme i pitanja s kojim se suočavaju psihoterapeuti različitih psihoterapijskih pravaca u BiH u odnosu na kompetencije, povjerljivost i zaštitu klijenata, profesionalizam , terapijske granice i sam kontekst psihoterapijske prakse.

Govornici na simpozijumu su bili predstavnici raznih psihoterapijskih pravaca:

Azra Arnautović – Integrativna dječja i adolescentna psihoterapija

Sedin Habibović – EMDR psihoterapija,član Upravnog Odbora Saveza

Dželila Mulić Čorbo – Sistemska porodična psihoterapija,član Upravnog Odbora Saveza

Maja Brkić – Grupna analiza

Alma Tihić –  Geštalt psihoterapija, član Upravnog Odbora Saveza

Slaviša Savić – Geštalt psihoterapija

Zvjezdana Jakić – Geštalt psihoterapija,član Upravnog Odbora Saveza

Adila Softić – Transakciona analiza, član Upravnog Odbora Saveza

Neki od zaključaka Simpozijuma su ti da kontinuirana edukacija psihoterapeuta o etičkim pitanjima i izazovima, ličnoj odgovornosti i etičkom ponašanju ključni su za dobru psihoterapijsku praksu i očuvanje povjerljivosti koja je u srži psihoterapije. Usmjeravanje pažnje na dobrobit i sigurnost klijenta mora biti glavni prioritet psihoterapeuta, što zahtjeva poznavanje i pridržavanje osnovnih etičkih principa i standarda. Posvećenost etičkim standardima treba biti namjerna, savjesna i stalna predanost psihoterapeuta u njihovoj svakodnevnoj praksi.

Pojedini članovi UO Saveza su imali i usmena izlaganja na određenim drugim simpozijima u okviru Kongresa.

Cilj Okruglog stola„Psihoterapija u BiH danas“ koji je održan 14.05.2022. godine bio je predstaviti psihoterapijsku djelatnost, dileme i pitanja s kojim se suočavaju psihoterapeuti u praksi u kontekstu nedostatnog zakonskog okvira. Tokom ovog okruglog stola prezentirana su iskustva i dileme na temu psihoterapije i legislative. Prikazana je prednost jasnog zakonskog uređenja psihoterapijske prakse i prepreke s kojima se suočavaju psihoterapeuti u BiH u procesu etabliranja psihoterapije kao nezavisne i slobodne profesije.

Pozitivne implikacije ovog okruglog stola su podizanje svjesnosti o značaju uređenja zakonskog okvira koji definiše psihoterapijsku djelatnost. Pored toga, ukazano je na značaj edukacije novih generacija psihoterapeuta, isključivo unutar akreditovanih evropskih programa, koji se realizuju u našoj državi.

Moderatorica okruglog stola bila je bila  Alma Tihić – članica Upravnog odbora Saveza psihoterapijskih Udruženja u BiH, koja je ujedno prisutnim najavila

Prvi Kongres psihoterapeuta U BiH sa međunarodnim učešćem koji će se održati od 23.do 26.3.2023.g. u Sarajevu .